Đăng ký sáng chế để bảo vệ quyền lợi của tác giả

Thủ tục đăng ký và quy trình đăng ký sáng chế theo quy định mới

Hiện nay mọi người đều có ý thức khá cao về sáng chế để đảm bảo cho quyền lợi của cá nhân, việc này cũng rất được khuyến khích trong thời điểm hiện tại. Những sáng chế có khả năng Read more